haoleav

haoleav

上所录二案,用药大略相同,而皆以牛膝为主药者,诚以牛膝善引上部之血下行,为治脑充血证无上之妙品,此愚屡经试验而知,故敢贡诸医界。病名伤寒,而太阳篇之开端,实中风、伤寒、风温并列,盖寒气多随风至,是中风者伤寒之诱起也。

若其脉虚而兼数者,宜再加知母。 然脾胃之温暖,恒赖相火之壮旺,附子色黑入肾,其非常之热力,实能补助肾中之相火,以浓脾胃温暖之本源也。

指甲∶一名筋退,乃筋之余也。所谓若吐、若下者,实因治失其宜,误吐、误下,是以吐下后而病不愈也。

至孟夏,复受感冒,自用其方取药服之,遂致吐血,经医治疗始愈。方中之义∶用黄以助肝胆之阳气,佐以桂枝之辛温,更有开通之力也。

徐灵胎谓∶“龙骨之性,敛寒论》方中,仲景于邪气未尽者,亦用之。上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

或单将玄参、生地黄煎汤,送服阿斯匹林一瓦,亦能得汗。而山药性本收涩,故煮粥食之,其效更捷也。

Leave a Reply